การสร้างค่านิยมให้แก่อาชีพช่างไม้แบบฉบับโบราณในหมู่คนรุ่นใหม่

         Wish a wood ได้ทำ MOU ร่วมกันวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วิทยาลัยเทคนิคที่มีการเรียนการสอนสาขางานไม้เครื่องเรือนโดยตรง มีกิจกรรมจ้างงานนักศึกษานอกเวลาเรียน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของพ่อแม่ผู้ปกครอง อีกทั้งยังถือเป็นการหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งนี้ เราหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่านิยมให้แก่อาชีพช่างไม้แบบฉบับโบราณในหมู่คนรุ่นใหม่ได้


English