การสร้างค่านิยมให้แก่อาชีพช่างไม้แบบฉบับโบราณในหมู่คนรุ่นใหม่

         Wish a wood ได้ทำ MOU ร่วมกันวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 วิทยาลัยเทคนิคที่มีการเรียนการสอน…

English