บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

Good Governance

Good Governance การใช้หลักธรรมภิบาลสำหรับการบริหารองค์การสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน อีกทั้งยังเป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบ โดยมีประชาชนหรือองค์การภายนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์การ เพราะการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์การ เป็นการสร้างสำนึกที่ดีในการบริหารงาน และการทำงานในองค์การ และจัดระบบที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามสำนึกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลือง การติดตามการทุจริต ความโปร่งใสโดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับผลกระทบ การปฏิบัติต่อทุกคนในองค์กรถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจและการอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลได้ที่ : http://bigdataexperience.org/data-governance/English