เกี่ยวกับโครงการ

ที่มาของโครงการ

ในปี 2558 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ได้ดำเนินโครงการขยายช่องทางตลาดใหม่:กลุ่มสถาบัน (Institution) เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออก มุ่งเน้นที่ตลาดธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัยและร้านอาหารเนื่องจากในปัจจุบัน ธุรกิจการบริการท่องเที่ยวและที่พักอาศัย เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูงในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัยและร้านอาหารในตลาดยุโรป และเล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าที่มีการออกแบบเฉพาะ แรงงานฝีมือ (Customization & Craftmanship) ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการสินค้าตกแต่งของไทยมีความถนัด จัดเป็นข้อได้เปรียบกับผู้ประกอบการจากประเทศอื่นๆที่เน้นการผลิตในเชิงปริมาณ จึงมีการพัฒนาโครงการพัฒนาสินค้าและเจาะตลาด Hospitality ในอิตาลีและยุโรปขึ้น เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยสามารถเข้าสู่ช่องทางตลาดดังกล่าว ด้วยการนำทีมผู้ดำเนินการด้านการพัฒนาสินค้าจากสาธารณรัฐอิตาลี เดินทางมาให้คำปรึกษา แนะนำผู้ประกอบการไทยเป็นรายบริษัท และนำสินค้าต้นแบบจากผู้เข้าร่วมโครงการไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ได้แก่

  • งานแสดงสินค้า Salone del Mobile ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
  • งานแสดงสินค้า Maison & Objet ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • งานแสดงสินค้า Korea Build ณ เมืองอิลซาน สาธารณรัฐเกาหลี

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิต ออกแบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเป้าหมาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อกลุ่มใหม่ในตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง

๒. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย ผ่านโครงการขยายช่องทางการตลาดใหม่ สถาบัน (Insititution) โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติที่ดี ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าให้อยู่ในระดับแนวหน้าตามมาตรฐานสากล

๓. เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการผ่านช่องทางการตลาดใหม่ รวมถึงขยายส่วนแบ่งตลาดให้กับสินค้ากลุ่มเป้าหมาย ในตลาดอิตาลี/ยุโรป หรือกลุ่มตลาดอื่นๆที่มีศักยภาพ

๔. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้สินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมของผู้ซื้อกลุ่มใหม่ (กลุ่มสถาบัน : Institution) โดยเฉพาะ กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และที่พักอาศัย ทั้งในและต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน

จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนับว่าเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในแง่การยอมรับจากผู้ซื้อนานาประเทศที่เข้าร่วมชมงาน และในแง่ของยอดการสั่งซื้อเองด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการต่อยอดพัฒนาโครงการด้วยการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ที่มีความสามารถในการตอบสนองผู้ซื้อในระดับสากล

English