Eco-Design

Eco Design

กระแสการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน แนวคิด Eco-design มาจากคำว่า Economic & Ecological Design เพื่อมุ่งเน้นการลดขยะของเสีย ยืดอายุการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการนำกลับมาใช้ใหม่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลังตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การผลิต การนำไปใช้ ไปจนถึงการทำลายหลังเสร็จสิ้นการใช้งานหรือหมดอายุ โดยควบคู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ต้นทุน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตลาด เป็นต้น

Eco Design
Eco Design

ดังนั้น Eco-design จึงไม่ใช่ทางแก้ แต่ยังช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาที่สาเหตุ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หนึ่งในแนวทางที่ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างเลือกใช้เป็นแนวทาง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่: https://www.iberdrola.com/social-commitment/eco-design-sustainable-productsEnglish